Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Цели и стратегия

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Европейската агенция за контрол на рибарството (ЕFCA) е орган на Европейския съюз. Целта ѝ съгласно учредителния регламент е „да организира оперативната координация на дейностите по извършване на контрол и инспекция на рибарството от държавите членки и да ги подпомага при взаимното им сътрудничество, насочено към постигане на съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството с оглед осигуряването на нейното ефективно и еднакво прилагане“.

Добавената стойност от дейността на ЕFCA се изразява в принос за осигуряване на равни възможности за риболовната индустрия в ЕС, с оглед всички да спазват европейските правила и всички в сектора да бъдат третирани еднакво, независимо къде извършват дейност. На второ място, агенцията допринася за устойчиво рибарство, като подобрява спазването на мерките за опазване и управление в полза на настоящите и бъдещите поколения.

В сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция по морска безопасност, като всяка действа в рамките на своя мандат, ЕFCA подпомага националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана.