Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Cíle a strategie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu je agenturou Evropské unie. Cílem Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) je podle jejího zakládajícího nařízení „organizovat operační koordinaci kontrolních a inspekčních činností členských států v oblasti rybolovu a napomáhat jim ve spolupráci, aby byla dodržována pravidla společné rybářské politiky a aby se tak zajistilo jejich účinné a jednotné uplatňování“.

Přidaná hodnota činnosti agentury spočívá v tom, že přispívá k vytváření rovných podmínek v odvětví rybolovu v celé Evropě, aby bylo zajištěno, že všichni dodržují závazky EU a že se všemi v tomto odvětví je zacházeno stejně, a to bez ohledu na to, kde působí. Agentura se podílí na udržitelném rybolovu, a to tím, že ve prospěch současných i budoucích generací přispívá k lepšímu dodržování opatření na zachování a obhospodařování zdrojů.

Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (v rámci mandátu každé z těchto agentur) poskytuje podporu vnitrostátním orgánům, které plní funkce pobřežní stráže.