Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Mērķi un stratēģija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir Eiropas Savienības aģentūra. Saskaņā ar tās dibināšanas regulu Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) mērķis ir “organizēt dalībvalstu izvērstu, operatīvu zivsaimniecības kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju un palīdzēt tām sadarboties, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, nodrošinot tās efektīvu un vienādu piemērošanu”.

Aģentūras darba pievienotā vērtība ir tās ieguldījums zivsaimniecības viendabīgas konkurences vides izveidē Eiropas līmenī, lai ikviens ievērotu Eiropas saistības un lai pret ikvienu šajā nozarē tiktu izrādīta vienlīdzīga attieksme neatkarīgi no darbības vietas. Otrkārt, aģentūra atbalsta ilgtspējīgu zivsaimniecību, veicinot atbilstību esošajiem saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumiem par labu pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru to pilnvaru robežās atbalsta valstu iestādes, kas nodrošina krasta apsardzes funkcijas.