Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Cele i strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa jest agencją Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym celem Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) jest „organizowanie operacyjnej koordynacji działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów prowadzonych przez Państwa Członkowskie oraz wspomaganie współpracy tych Państw Członkowskich w zgodzie z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia jej skutecznego i jednolitego stosowania”.

Wartość dodana działalności Agencji polega na jej wkładzie w kreowanie równych szans dla przemysłu rybołówstwa na szczeblu europejskim, tak aby europejskie zobowiązania były przestrzegane przez wszystkich w równym stopniu, a wszystkie podmioty w sektorze były traktowane w równy sposób niezależnie od miejsca działania. Po drugie, działalność Agencji przyczynia się do rozwoju zrównoważonego rybołówstwa poprzez wzmacnianie zgodności z istniejącymi środkami ochrony i zarządzania z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, w ramach swoich mandatów będą wspierać organy krajowe w wykonywaniu funkcji straży przybrzeżnej.