Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Ciele a stratégie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva je agentúra Európskej únie. Cieľom Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), zakotveným v jej zakladajúcom nariadení, je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov v rybnom hospodárstve a pomáhať im pri spolupráci zameranej na dosahovanie súladu so spoločnou rybárskou politikou (SRP), aby sa zabezpečilo jej účinné a jednotné uplatňovanie.

Pridaná hodnota práce agentúry spočíva v príspevku k vytváraniu rovnakých podmienok pre rybné hospodárstvo v celej Európe, aby každý dodržiaval európske záväzky a mal zaručené rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu nato, kde pôsobí. V ďalšom rade prispieva k udržateľnému rybárstvu tým, že posilňuje dodržiavanie opatreniami na ochranu a hospodárenie v prospech súčasných a budúcich generácií.

V spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány pri plnení ich funkcie pobrežnej stráže, pričom každá agentúra pôsobí v rámci svojho mandátu.