Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Mål och strategi

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europeiska fiskerikontrollbyrån är en EU-byrå Enligt inrättandeförordningen är syftet med Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) att "organisera operativ samordning av medlemsstaternas kontroll- och inspektionsverksamhet när det gäller fiske samt att bistå dem i deras samarbete så att de kan följa den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser så att en effektiv och enhetlig tillämpning av denna säkerställs".

Mervärdet av byråns arbete ligger i byråns bidrag till att lika villkor ska gälla i hela Europa för fiskeindustrin så att europeiska skyldigheter uppfylls av alla och att alla i sektorn behandlas lika oavsett var de är verksamma. För det andra bidrar byrån till hållbart fiske genom att stärka efterlevnaden av befintliga bevarande- och förvaltningsåtgärder till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Byrån stöder, i samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån inom deras respektive uppdrag, de nationella myndigheterna som arbetar med kustbevakningsuppgifter.