Pasar al contenido principal

Ciele a stratégie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva je agentúra Európskej únie. Poslaním agentúry je podpora najprísnejších spoločných kontrolných a inšpekčných noriem a noriem dohľadu podľa spoločnej rybárskej politiky. Agentúra EFCA bude dodržiavať najvyššiu úroveň prvotriednosti a transparentnosti s cieľom rozvíjať nevyhnutnú dôveru a spoluprácu všetkých zúčastnených strán, pričom bude zabezpečovať účinnosť a efektívnosť svojich operácií.

Vlády štátov Európskej únie sa dohodli na zriadení agentúry v rámci reformy z roku 2002, pričom toto úsilie bolo súčasťou snahy o nastolenie kultúry dodržiavania pravidiel v odvetví rybárstva v celej Európe. V apríli 2005 boli prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č.768/2005 prijaté nevyhnutné právne predpisy. Ich hlavnou úlohou je organizovať koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi kontrolnými a inšpekčnými činnosťami, aby sa zabezpečilo dodržiavanie a účinné uplatňovanie predpisov spoločnej rybárskej politiky.

Pridaná hodnota práce agentúry spočíva v príspevku k vytváraniu rovnakých podmienok pre rybné hospodárstvo v celej Európe, aby každý dodržiaval európske záväzky a mal zaručené rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu nato, kde pôsobí. V ďalšom rade prispieva k udržateľnému rybárstvu tým, že posilňuje dodržiavanie opatreniami na ochranu a hospodárenie v prospech súčasných a budúcich generácií.

V spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány pri plnení ich funkcie pobrežnej stráže, pričom každá agentúra pôsobí v rámci svojho mandátu.

Agentúra EFCA má svoje oficiálne sídlo v meste Vigo v Španielsku.