Pasar al contenido principal

Mål och strategi

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Byråns uppdrag är att främja högsta gemensamma standarder för kontroll, inspektion och övervakning inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. EFCA kommer att arbeta med spetskompetens och öppenhet på högsta nivå för att bygga upp nödvändigt förtroende och samarbete hos alla berörda parter så att verksamheten blir effektiv och ändamålsenlig.

EU:s regeringar enades vid 2002 års reform om att inrätta byrån som ett led i strävan efter att skapa en efterlevnadskultur inom fiskerisektorn i hela Europa. I april 2005 antog de den nödvändiga lagstiftningen genom rådets förordning (EG) nr 768/2005. Byråns främsta roll är att organisera samordningen och samarbetet mellan nationella kontroll- och inspektionsverksamheter så att reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken följs och tillämpas effektivt.

Mervärdet av byråns arbete ligger i byråns bidrag till att lika villkor ska gälla i hela Europa för fiskeindustrin så att europeiska skyldigheter uppfylls av alla och att alla i sektorn behandlas lika oavsett var de är verksamma. För det andra bidrar byrån till hållbart fiske genom att stärka efterlevnaden av befintliga bevarande- och förvaltningsåtgärder till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Byrån stöder, i samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån inom deras respektive uppdrag, de nationella myndigheterna som arbetar med kustbevakningsuppgifter.

EFCA har sitt officiella säte i Vigo i Spanien.