Direkt zum Inhalt

Цели и стратегия

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Европейската агенция за контрол на рибарството (ЕFCA) е орган на Европейския съюз. Мисията на Агенцията е да насърчава най-високи общи стандарти за контрол, проверка и надзор съгласно общата политика в областта на рибарството (ОПОР). EFCA извършва дейността си при най-високо ниво на качество и прозрачност с цел изграждане на необходимото доверие и сътрудничество на всички участващи страни, което на свой ред гарантира ефективността и ефикасността на дейността ѝ.

Като част от стремежа да се утвърди култура на спазване на правилата в сектора на рибарството в Европа правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, се договориха да създадат Агенцията в рамките на реформата от 2002 г. През април 2005 г. с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета те приеха необходимото законодателство. Основната роля на Агенцията е да осъществява координация и сътрудничество между националните дейности за контрол и проверка, за да се спазват и прилагат ефективно правилата на ОПОР.

Добавената стойност от дейността на ЕFCA се изразява в принос за осигуряване на равни възможности за риболовната индустрия в ЕС, с оглед всички да спазват европейските правила и всички в сектора да бъдат третирани еднакво, независимо къде извършват дейност. На второ място, агенцията допринася за устойчиво рибарство, като подобрява спазването на мерките за опазване и управление в полза на настоящите и бъдещите поколения.

В сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция по морска безопасност, като всяка действа в рамките на своя мандат, ЕFCA подпомага националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана.

Официалното седалище на EFCA се намира във Виго, Испания.