Direkt zum Inhalt

Cíle a strategie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu je agenturou Evropské unie. Posláním agentury je podporovat co nejvyšší společné standardy v oblasti kontroly, inspekce a dohledu v rámci společné rybářské politiky. Fungování agentury EFCA se bude opírat o co nejvyšší úroveň odbornosti a transparentnosti s cílem vybudovat nezbytnou důvěru a spolupráci všech zúčastněných stran a zajistit tak účinnost a efektivitu svých činností.

Vlády zemí Evropské unie schválily zřízení agentury v rámci reformy v roce 2012 jakožto součást úsilí o prosazení kultury dodržování předpisů v odvětví rybolovu v celé Evropě. V dubnu 2005 byla přijata nezbytná právní úprava v podobě nařízení Rady (ES) č. 768/2005. Primární úlohou agentury je organizovat koordinaci a spolupráci mezi kontrolními a inspekčními činnostmi na vnitrostátní úrovni, aby byla respektována a efektivně uplatňována pravidla společné rybářské politiky.

Přidaná hodnota činnosti agentury spočívá v tom, že přispívá k vytváření rovných podmínek v odvětví rybolovu v celé Evropě, aby bylo zajištěno, že všichni dodržují závazky EU a že se všemi v tomto odvětví je zacházeno stejně, a to bez ohledu na to, kde působí. Agentura se podílí na udržitelném rybolovu, a to tím, že ve prospěch současných i budoucích generací přispívá k lepšímu dodržování opatření na zachování a obhospodařování zdrojů.

Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (v rámci mandátu každé z těchto agentur) poskytuje podporu vnitrostátním orgánům, které plní funkce pobřežní stráže.

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) má své oficiální sídlo ve španělském Vigu.