Direkt zum Inhalt

Cele i strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa jest agencją Unii Europejskiej. Misją Agencji jest promowanie najwyższych wspólnych standardów dla kontroli, inspekcji i nadzoru w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. EFCA będzie działać na najwyższym poziomie doskonałości i przejrzystości w celu zdobycia niezbędnego zaufania i współpracy wszystkich zaangażowanych stron oraz zapewnienia skuteczności i wydajności podejmowanych przez siebie działań.

Rządy państw Unii Europejskiej zgodziły się uwzględnić w reformie z 2002 r. powołanie agencji, która miała popularyzować wdrożenie kultury przestrzegania prawa w sektorze rybołówstwa w Europie. W kwietniu 2005 r. rozporządzeniem Rady (WE) 768/2005 przyjęto konieczne przepisy. Podstawową rolą Agencji jest koordynowanie działań i współpracy pomiędzy krajowymi organami kontrolnymi i inspekcyjnymi w celu przestrzegania i skutecznego wdrażania przepisów w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

Wartość dodana działalności Agencji polega na jej wkładzie w kreowanie równych szans dla przemysłu rybołówstwa na szczeblu europejskim, tak aby europejskie zobowiązania były przestrzegane przez wszystkich w równym stopniu, a wszystkie podmioty w sektorze były traktowane w równy sposób niezależnie od miejsca działania. Po drugie, działalność Agencji przyczynia się do rozwoju zrównoważonego rybołówstwa poprzez wzmacnianie zgodności z istniejącymi środkami ochrony i zarządzania z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, w ramach swoich mandatów będą wspierać organy krajowe w wykonywaniu funkcji straży przybrzeżnej.

Oficjalną siedzibą EFCA jest Vigo (Hiszpania).