Skip to main content

Mērķi un stratēģija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir Eiropas Savienības aģentūra. Aģentūras uzdevums ir atbilstoši KPZ augstāko vispārējo standartu veicināšana kontrolei, pārbaudēm un uzraudzībai. EFCA funkcionē augstākajā izcilības un pārredzamības līmenī ar mērķi veicināt visu iesaistīto pušu uzticību un sadarbību, tādējādi nodrošinot to darba efektivitāti un lietderību.

Eiropas Savienības valdības vienojās par aģentūras izveidi 2002. gada reformas laikā kā daļu no virzības uz noteikumu ievērošanas kultūras iedibināšanu Eiropas zivsaimniecības nozarē. Valdības 2005. gada aprīlī pieņēma vajadzīgos tiesību aktus ar Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005. Tās galvenais uzdevums ir dalībvalstu sadarbības un koordinācijas organizēšana starp valstu kontroles un pārbaudes darbībām, lai nodrošinātu KZP noteikumu respektēšanu un efektīvu piemērošanu..

Aģentūras darba pievienotā vērtība ir tās ieguldījums zivsaimniecības viendabīgas konkurences vides izveidē Eiropas līmenī, lai ikviens ievērotu Eiropas saistības un lai pret ikvienu šajā nozarē tiktu izrādīta vienlīdzīga attieksme neatkarīgi no darbības vietas. Otrkārt, aģentūra atbalsta ilgtspējīgu zivsaimniecību, veicinot atbilstību esošajiem saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumiem par labu pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru to pilnvaru robežās atbalsta valstu iestādes, kas nodrošina krasta apsardzes funkcijas.

EFCA oficiālā mītne atrodas Bigo pilsētā Spānijā.