Skip to main content

Doelstellingen en strategie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Het Europees Bureau voor visserijcontrole is een agentschap van de Europese Unie. Het Agentschap heeft als opdracht te ijveren voor de hoogste gemeenschappelijke normen voor controle, inspectie en toezicht in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het EFCA hanteert daarbij het hoogste niveau van excellentie en transparantie zodat alle betrokken partijen het nodige vertrouwen schenken en meewerken en zo de effectiviteit en efficiëntie van de operaties van het Agentschap kunnen worden gegarandeerd.

Tijdens de hervorming van 2002 zijn de regeringen van de Europese Unie overeengekomen het Agentschap op te richten vanuit hun wil om in de Europese visserijsector een nalevingscultuur ingang te doen vinden. In april 2005 hebben zij met Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad de nodige wetgeving daarvoor vastgesteld. De voornaamste rol van het Agentschap is de coördinatie van nationale controles en inspecties te organiseren en de lidstaten bij hun samenwerking bij te staan zodat de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden nageleefd en effectief worden toegepast.

De toegevoegde waarde van het werk van het Bureau schuilt in zijn bijdrage aan eerlijke concurrentievoorwaarden voor de Europese visserij zodat iedereen in deze sector de Europese verplichtingen in acht neemt en gelijk wordt behandeld, waar men ook actief mag zijn. Voorts draagt het Bureau bij aan een duurzame visserij doordat het zorgt voor een betere naleving van maatregelen op het gebied van instandhouding en beheer van visbestanden ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.

In samenwerking met het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, ieder binnen zijn eigen mandaat, steunt het Bureau de nationale kustwachtinstanties.

Het EFCA heeft zijn officiële zetel in Vigo, Spanje.